Shikoku 四国犬
♀ Natsumi © E. Krämer
 Shikoku 四国犬
♀ Mitsuko Yuna Atae Natsumisou © D. O'Hare
Shikoku 四国犬
♀ Nihon's Legend Birei Bibou
Shikoku 四国犬
♂ Kenichi Kinchairo Atae Natsumisou
Shikoku 四国犬
♂ Yokai Patrimpas Gruodas
Shikoku 四国犬
♂ Nihon's Legend Buji Saïko